I Seminarium Parlamentarne

I Seminarium Parlamentarne
Odwoływalność – jak to jest w Kanadzie?

I Seminarium Parlamentarne JOW
6 XII 05, WIM PW, ul. Wołoska 141
Udział wzięło 19 osób, w tym 6 posłów do Sejmu.

Słowo powitania:
W imieniu Ruchu Obywatelskiego n/rz JOW serdecznie witam obecne tu Panie i Panów posłów do Sejmu obecnej kadencji, a są to, w kolejności przybycia, PT: Arkadiusz Litwiński, Leszek Sułek, Arkadiusz Górski, Julia Pitera, Beata Sawicka, Alicja Olechowska. Cieszę się z obecności Sekretarza Stowarzyszenia „OKP”, posła wcześniejszych kadencji Bogdana Pilarskiego. Jest tu gospodarz tego miejsca, Prodziekan WIM PW d/z naukowych prof. Jarosław Mizera i mam nadzieję, że powie nam kilka słów od siebie. Witam Nestora naszej grupy warszawskiej Ruchu JOW, niegdyś żołnierza Armii Krajowej, później organizatora Niezależnego Ruchu Ludowego „S”, Pana Pułkownika Józefa Teligę. Witam animatora Ruchu JOW z Gór Świętokrzyskich, Redaktora Radia Fa-Ma Jana Jagielskiego. Witam obecnych tu najaktywniejszych członków grupy warszawskiej JOW, a w ich gronie koordynatora prac grupy Remigiusza Zarzyckiego, Mariusza Wisa – założyciela Fundacji im. J.Madisona, Centrum Rozwoju Demokracji – JOW, Tadeusza Jauera, Antoninę Komorowską, Marka Frankiewicza i innych.

Jak to wynika z wcześniejszych rozmów z wieloma tu obecnym Osobami, Seminarium to stanowić ma forum wspólnego działania grupy parlamentarzystów obecnej kadencji i Ruchu Obywatelskiego n/rz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Celem jest udoskonalenie systemu wyboru posłów do Sejmu, a w konsekwencji, jak sądzę, także wyborów do rad.

Ruch JOW w ciągu ponad 12 lat swego istnienia głosił niezbędność wyborów większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych. Gromadził doświadczenia i argumenty, oceniał zastrzeżenia, opracował projekt ordynacji wyborczej w systemie JOW i opublikował szereg artykułów prasowych i książek, dotyczących tego najważniejszego narzędzia demokracji, jakim jest ordynacja wyborcza. Tę wiedzę, a także gotowość współpracy z posłami i senatorami, chcemy przekazać poprzez dzisiejsze i dalsze spotkania, z nadzieją, że podejmiecie Państwo Parlamentarzyści tę inicjatywę i uznacie ją za dobrą formę międzyklubowej współpracy parlamentarnej. Mamy też nadzieję, że bezstronny niepartyjny charakter naszego Ruchu jako „udziałowca” Seminarium ułatwi Państwu wspólne rzeczowe dyskusje, bez poddawania się uprzedzeniom wynikającym z różnic programowych Waszych klubów parlamentarnych. Ruch JOW, a zwłaszcza grupę warszawską Ruchu, możecie Państwo w takim wypadku traktować jako społeczny sekretariat tego Seminarium i takiej inicjatywy parlamentarnej.

Program zrealizowany
16.15 – Otwarcie – prof. Andrzej Czachor, prof. Jarosław Mizera – prodziekan WIM PW
Sesja wykładowa, prowadził Remigiusz Zarzycki
16.25 – Mgr Mariusz Wis – Reforma systemu wyborczego – 100% JOW
16.50 – Red. Jan Jagielski – Ile tur wyborczych w wyborach jednomandatowych – czego dotyczy wybór?
17.00 – Prof. Andrzej Czachor – Odwoływalność – jak to jest w Kanadzie?
17.15 – Dyskusja
17.40 – Ustalenie terminu i tematyki nast. spotkania, i inne inicjatywy organizacyjne.

Coś z wykładów:

Mariusz Wis o ordynacji wyborczej: nie kierunek wiatru, ale ustawienie żagli decyduje o ruchu łodzi. W skutkach społecznych ordynacja „mieszana” jest nadal „proporcjonalna” (rozumiem, że MW ma tu na myśli „taka jak w głosowaniu na listy partyjne”, AC)

Jan Jagieski: czy poseł ma prawo powiedzieć, że jego decyzja w głosowaniu opiera się tylko na „wyczuciu”? Między I a II turą trwa we Francji przerzucanie głosów i międzypartyjne przycinanie programów z I tury – ale przecież coś za coś!

A.Czachor: odwoływalność w Kolumbii Brytyjskiej (Kanad) wykorzystywana jest b. rzadko i bez skutków dramatycznych dla państwa. W referendum 17 maja 2005 obywatele tego stanu odrzucili projekt odejścia od jednomandatowych wyborów (JOW) do lokalnego parlamentu.

Niektóre głosy w dyskusji:

Remigiusz Zarzycki, Ruch JOW:. Mamy za sobą, jako Ruch Obywatelski „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”, ponad 10 lat studiowania tego tematu. Chcemy naszym parlamentarzystom ułatwić podjecie zadania optymalizacji ordynacji wyborczej, i to jest cel tego działania.

Artur Górski, PiS, Warszawa: wada obecnej ordynacji – musiałem podczas kampanii walczyć z kolegami z tej samej listy. Wada systemu JOW – jak w nim zapewnić, by weszło wielu młodych. Okręg – cała Warszawa wg obecnej ordynacji – to nonsens.

Podtrzymuję akces udziału w Seminarium.

Mariusz Wis, Ruch JOW – czy wyborcy chcą właśnie młodych?

Beata Sawicka, PO, Wrocław: nie było w referatach ustosunkowania się do zagrożeń systemu JOW; tylko zalety. Chcę z wami współpracować.

Leszek Sułek, Samoobrona, Ostrowiec Św.: obecny system to partyjnictwo. Ustalanie list kandydatów tworzy potężną władzę lidera partii. Wyślijcie zaproszenie do udziału w Seminarium do każdego posła i senatora.

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas – Konstytucja nie odnosi się do wyborów w samorządach. Sukces wyborów JOW byłby tu przełomem psychologicznym. A poza tym – istotne są prawybory. Tak jak w projekcie krakowskim.

Alicja Olechowska, PO, Grodzisk Maz.: Wasz Ruch – pro-demokratyczny. Walczyliśmy o JOW w poprzedniej kadencji. Nie da rady jednym skokiem. Istotne jest wyłanianie nowych liderów lokalnych przez listy społeczne, przez pra-wybory.

Andrzej Czachor, Ruch JOW: Dla wprowadzenia wyborów jednomandatowych do Sejmu nie musimy zmieniać Konstytucji RP. Możliwe są dwa podejścia:

  1. usunąwszy z dotychczasowej ordynacji przymus obsadzenia przez komitet wyborczy co najmniej połowy okręgów wyborczych i warunek 5% progu wyborczego dla partii (tego nie ma w Konstytucji), przeprowadzić wybory wg obecnej ordynacji w 460 okręgach wyborczych,
  2. proporcjonalność w art. 96 Konstytucji nie jest nigdzie w Konstytucji zdefiniowana; wystarczy więc ustawą sejmową uznać, że oznacza ona nakaz tworzenia okręgów tak, aby mniej więcej ta sama liczba wyborców przypadała na jeden mandat poselski. To się tak dzieje w sposób naturalny w wyborach typu JOW, np. w Kanadzie czy w Wielkiej Brytanii.

Julia Pitera, PO, Warszawa – skoro są dwa warianty wprowadzenia ordynacji JOW bez zmian w Konstytucji, to przygotujcie oba warianty. Będę pracować nad powstaniem zespołu poselskiego do podjęcia tej sprawy (oklaski).

Roman Janowski, Ruch JOW: Należy podkreślić integracyjną rolę wyborów JOW dla społeczności lokalnych – wszyscy, także mniejszości, mają wtedy równe dobre prawa. Obecna ordynacja oferuje przywilej ( uniknięcie progu 5%) mniejszościom, co sprzyja utrwalaniu ich wyobcowania.

Tadeusz Jauer, Ruch JOW: Sejm to ma być kreatywny zespół tworzący racjonalne prawo. Nie może tu być miejsca dla ludzi z wyrokiem sądowym.

Konkluzja finalna

Posłowie są zainteresowani kontynuowaniem działania Seminarium Parlamentarnego JOW jako forum przekazu wiedzy o ordynacji wyborczej, rozumianej jako najważniejsze narzędzie demokracji. Na chwilę obecną inicjatywę kreowania następnych spotkań, doboru tematyki, pozostawiają w rękach grupy warszawskiej Ruchu Obywatelskiego JOW, która pełni role społecznego sekretariatu Seminarium. Posłowie będą rozpowszechniać info o Seminarium wśród parlamentarzystów. Następne spotkanie odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2006.

Zebrał A.Czachor, 7 XII 2005