§ 1

„Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez:

 1. Andrzeja Czachora,
 2. Wojciecha Kucharskiego,
 3. Andrzeja Ruszczyńskiego,
 4. Mariusza Wisa

– zwanych dalej „Fundatorami”, dnia 22 kwietnia 2004 roku aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Elżbietę Barej-Magiera w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 6 lok. 17 (rep. A Nr 2194/2004), działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U. Nr 21, poz. 97, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

§ 6

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz może współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 3. Fundacja może, decyzją Zarządu, tworzyć przedstawicielstwa terenowe, a także inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych.

§ 7

 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

§ 8

Ministrem właściwym ze względu na działalność Fundacji jest Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celami Fundacji jest następująca sfera zadań publicznych, obejmujących:

 1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 3. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji
 4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 6. działalność charytatywna

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. fundowanie badań analitycznych, studiów naukowych, stypendiów, etc.,
 2. współpracę z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi,
 3. organizowanie, finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, debat, wystaw, koncertów, wieców, etc.,
 4. organizowanie, finansowanie i popieranie działalności propagatorskiej oraz informacyjnej, zbieżnej z celami Fundacji,
 5. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, mającej na celu propagowanie idei przyświecających celom Fundacji, a także rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz poglądów odnoszących się do celów Fundacji,
 6. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także organizacjami pozarządowymi, partiami politycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z podmiotami wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 7. organizowanie pobytu w Polsce zagranicznych uczestników programów i osób im towarzyszących,
 8. wyjazdy studyjne za granicę,
 9. organizowanie zbiórek publicznych,
 10. przygotowanie i realizację obywatelskich inicjatyw prawodawczych.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie pieniężnej 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), a także ruchomości i nieruchomości oraz prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
 2. Wynagrodzenie Fundacji za odpłatną działalność statutową nie może przekraczać wartości wynikającej z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
 3. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu działalności statutowej Fundacji nie może przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Dotyczy to wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

§ 13

Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową.

§ 14

Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 2. środków budżetu państwa i samorządów, w szczególności na realizację zadań zleconych państwa i samorządów,
 3. subwencji osób prawnych,
 4. odpłatnej działalności statutowej,
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
 6. dsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 7. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
 8. zbiórek i imprez publicznych,
 9. odpisów z przekazanego przez osoby fizyczne 1% podatku dochodowego na Organizację Pożytku Publicznego oraz 1% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dotacji i innych środków publicznych przekazanych przez organy administracji państwowej i samorządowej, środków z dotacji oraz funduszy Unii Europejskiej i innych organizacji zagranicznych.

§ 15

Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie wskazali szczegółowo żadnego z nich.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, w wysokości 10 000, 00 PLN uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Honorowego Sponsora Fundacji. Tytuł Honorowego Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

§ 18

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 19

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom z którymi członkowie organów i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 20

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Rada Nadzorcza.

§ 21

 1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z osób, które ustanowiły Fundację. Zgromadzenie Fundatorów może dokooptowywać do swego grona inne osoby, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 2. Zgromadzenie Fundatorów może odwołać członka Zgromadzenia Fundatorów powołanego w trybie ust. 1 zdanie drugie w dowolnym momencie, bezwzględną większością głosów.
 3. Zgromadzenie Fundatorów wybiera spośród siebie Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.
 4. Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu powołuje i odwołuje Zarząd w składzie trzech do pięciu osób z Prezesem Zarządu oraz Wiceprezesem Zarządu na czele oraz określa zasady wynagradzania członków Zarządu.
 5. Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą w składzie trzech do pięciu osób z Przewodniczącym Rady Nadzorczej na czele.
 6. Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu może uzupełniać wakaty w Zarządzie Fundacji oraz w Radzie Nadzorczej Fundacji.

§ 22

 1. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy jego członków, minimum trzech lub Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na cztery lata.
 2. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykle zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zgromadzenia, przy czym w razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.
 3. Wybory do organów Fundacji odbywają się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim. W tym samym trybie odbywają się głosowania nad odwołaniem członków organów Fundacji.
 4. W posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

§ 23

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, składa się z osób powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Można pełnić funkcję członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji na piśmie, upływu kadencji bądź śmierci.

§ 24

Zarząd Fundacji prowadzi bieżące sprawy Fundacji, a do jego kompetencji należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji,
 2. planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych z działalnością statutową,
 3. powoływanie organów i jednostek o charakterze organizacyjnym, określanie ich zadań i uchwalanie regulaminu ich pracy,
 4. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 5. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Fundacji, prowadzącego Biuro Fundacji,
 6. zawieranie umów w imieniu Fundacji,
 7. zatrudnianie pracowników i współpracowników Fundacji,
 8. sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz przedstawianie go Radzie Nadzorczej, a po zatwierdzeniu przez nią, podanie sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty,
 9. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zawierającego w szczególności bilans Fundacji oraz rachunek wyników Fundacji oraz przedstawienie go Radzie Nadzorczej, a po zatwierdzeniu przez nią, podanie sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty,
 10. podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań, o których mowa w pkt. h) oraz i), w przypadku gdy Rada Nadzorcza zwleka ponad jeden miesiąc z podjęciem decyzji o ich zatwierdzeniu bądź odrzuceniu.

§ 25

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 2. Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i nawiązuje stosunek pracy z Dyrektorem Fundacji.

§ 26

 1. Rada Nadzorcza Fundacji, zwana dalej „Radą Nadzorczą”, jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 3. Rada Nadzorcza składa się z osób powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.
 4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Można pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkostwo członka Rady Nadzorczej ustaje z chwilą zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 2, odwołania, złożenia rezygnacji na piśmie, upływu kadencji bądź śmierci.

§ 27

 1. Rada Nadzorcza pełni funkcje kontrolno-nadzorcze wobec Zarządu.
 2. Rada Nadzorcza:
  1. bada i zatwierdza bądź odrzuca przedstawione przez Zarząd roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji,
  2. bada i zatwierdza bądź odrzuca przedstawione przez Zarząd roczne sprawozdanie finansowe zawierające w szczególności bilans Fundacji oraz rachunek wyników Fundacji,
  3. kontroluje legalność działań Zarządu, w szczególności ich zgodność ze statutem Fundacji,
  4. ma wgląd do dokumentacji prac Zarządu o charakterze bieżącym i archiwalnym,
  5. kieruje informacje i wnioski ze swej działalności do Zgromadzenia Fundatorów na ręce jego Przewodniczącego.

Rozdział V

Zmiana statutu

§ 28

Zmian w Statucie dokonuje Zgromadzenie Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów.

§ 29

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Decyzje w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje w drodze jednogłośnej uchwały Zgromadzenie Fundatorów.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 30

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd, chyba że Zgromadzenie Fundatorów w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych, nie działających w celach zarobkowych.

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XIX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa.