Fundacji im. J. Madisona

Centrum Rozwoju Demokracji –

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2017 rok

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 roku przedstawia się ramowe sprawozdanie z działalności Fundacji w układzie określonym w § 2 i § 3
w/w rozporządzenia:

(Ad. § 2)

1)

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji-Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 • siedziba: Warszawa
 • adres: 00-159 Warszawa ul. Generała Andersa 27A lok.6
 • data wpisu w KRS: 31.05.2004 r. Numer KRS 0000208835
 • statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 015740633
 • Zarząd Fundacji:
 • Wojciech Kucharski – Prezes Zarządu
 • Andrzej Ruszczyński – Członek Zarządu, Wiceprezes
 • Franciszek Kucharski – Członek Zarządu

 

– celami fundacji jest następująca sfera zadań publicznych obejmujących:

 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność charytatywna.

 

 

2)

Rok 2017, to trzynasty rok działania Fundacji Madisona. W roku 2017 Fundacja miała uprawnienia do pozyskiwania odpisów 1% na rzecz OPP. W tym roku, podobnie jak
w poprzednich latach, główny nacisk był kładziony na realizację punktu 1, 2 i 3 Statutu, koncentrując się na działaniach na rzecz rozwoju demokracji, poprzez oświatę i edukacje,
w szczególności popieranie i wspomaganie inicjatyw zmierzających do zmiany ordynacji wyborczej w Polsce, z „proporcjonalnej” na „większościową – w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW)”, która jest, wg naszej oceny, podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

 • Generalną zasadą realizacji celów statutowych w 2017 roku były nieodpłatne działania wszystkich członków organów Fundacji w formie kontaktów bezpośrednich z potencjalnymi darczyńcami mające na celu pozyskiwanie niezbędnych funduszy finansowych. Prowadzono szeroko zakrojoną akcję marketingową polegającą na objaśnianiu w różnych środowiskach celów Fundacji i zachęcaniu do wzięcia udziału w jej programach.
 • W 2017 roku kontynuowane były (zapoczątkowane w 2012 roku) działania
  i prace związane z uaktualnieniem zmian w Kodeksie wyborczym (tzw. wersja „v.3.1”), którego celem jest ustanowienie jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu RP. M.in. zweryfikowano granice 460 okręgów wyborczych oraz projekt ustawy o JOW do Sejmu – co stanowi, pierwszy w historii Polski, tego rodzaju kompleksowy dokument.
 • 10 czerwca 2017 roku Fundacja była współorganizatorem jubileuszowego X Biegu Marszałka w Sulejówku, prowadząc wśród uczestników, zaproszonych gości oraz publiczności działania edukacyjno-oświatowe propagujące demokratyczne idee jednomandatowych okręgów wyborczych.
 • We wrześniu 2017 roku Fundacja uaktualniła stronę internetową http://www.madison.org.pl, aby zwiększyć atrakcyjność propagowania celów statutowych działalności Fundacji oraz informować o jej aktualnych przedsięwzięciach m.in. o opracowanych propozycjach nowych przepisów Kodeksu wyborczego.

 

3)

Zgodnie z §12 Statutu Fundacji:

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”.

 

4)

W okresie sprawozdawczym podjęto dwie uchwały Zarządu.

 

5)

Uzyskany przychód:

środki bilansowe z 2016r 8.853,39zł
darowizny osób fizycznych na konto Fundacji 1.000,00zł
darowizny od osób prawnych na konto Fundacji 0,00zł
środki pochodzące z budżetu państwa (odpis 1% podatku) 2.866,20zł
odsetki bankowe 61,63zł
Razem: 12.781,22zł

6)

Poniesione koszty na:

realizację celów statutowych 2.531,30zł
administrację 500,00zł
działalność gospodarczą 0,00zł
pozostałe koszty (np. finansowe) 54,00zł
Razem: 3.085,30zł

7)

liczba osób zatrudnionych w Fundacji 0
kwota wynagrodzeń 0,00zł
wysokość rocznego wynagrodzenia członkom organów Fundacji 0,00zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0,00zł
udzielone przez Fundację pożyczki 0,00zł
kwoty ulokowane w Raiffeisen Bank 9.652,92zł
wartość nabytych obligacji oraz udziałów i akcji 0,00zł
nabyte nieruchomości 0,00zł
nabyte pozostałe środki trwałe 0,00zł
wartości aktywów i zobowiązań fundacji 0,00zł

 

 

8)

W 2017 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconych przez podmioty państwowe
i samorządowe.

 

9)

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe.

 

(Ad. § 3)

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

 

 

 

Zarząd:

Wojciech Kucharski                           Andrzej Ruszczyński             Franciszek Kucharski

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Jankowski