Sprawozdanie z działalności fundacji za 2016 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 roku przedstawia się ramowe sprawozdanie z działalności Fundacji w układzie określonym w § 2 i § 3 w/w rozporządzenia: (Ad. § 2)

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji-Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 • siedziba: Warszawa
 • adres: 01-019 Warszawa ul. Nowolipki 14
 • data wpisu w KRS: 31.05.2004 r. Numer KRS 0000208835
 • statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 015740633
 • Zarząd Fundacji:
  1. Wojciech Kucharski – Prezes Zarządu,
  2. Andrzej Ruszczyński – Członek Zarządu, Wiceprezes
  3. Franciszek Kucharski – Członek Zarządu,
 • celami fundacji jest następująca sfera zadań publicznych obejmujących:
  1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  3. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji;
  4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  6. działalność charytatywna.

Rok 2016, to dwunasty rok działania Fundacji Madisona. W roku 2016 Fundacja miała uprawnienia do pozyskiwania odpisów 1% na rzecz OPP. W tym roku, podobnie jak
w poprzednich latach, główny nacisk był kładziony na realizację punktu 1, 2 i 3 Statutu, koncentrując się na działaniach na rzecz rozwoju demokracji, poprzez oświatę i edukacje,
w szczególności popieranie i wspomaganie inicjatyw zmierzających do zmiany ordynacji wyborczej w Polsce, z „proporcjonalnej” na „większościową – w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW)”, która jest, wg naszej oceny, podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 • Generalną zasadą realizacji celów statutowych w 2016 roku były nieodpłatne działania wszystkich członków organów Fundacji w formie kontaktów bezpośrednich z potencjalnymi darczyńcami mające na celu pozyskiwanie niezbędnych funduszy finansowych. Prowadzono szeroko zakrojoną akcję marketingową polegającą na objaśnianiu w różnych środowiskach celów Fundacji i zachęcaniu do wzięcia udziału w jej programach.
 • W 2016 roku prowadzone były dalsze (zapoczątkowane w 2012 roku) działania
  i prace związane z uaktualnieniem zmian w Kodeksie wyborczym (tzw. wersja „v.3.0”), którego celem jest ustanowienie jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW)
  w wyborach do Sejmu RP. M.in. zweryfikowano granice 460 okręgów wyborczych oraz projekt ustawy o JOW do Sejmu – co stanowi, pierwszy w historii Polski, tego rodzaju kompleksowy dokument.
 • 11 czerwca 2016 roku Fundacja była współorganizatorem IX Biegu Marszałka
  w Sulejówku, prowadząc działania edukacyjno-oświatowe propagujące wśród uczestników, zaproszonych gości oraz publiczności demokratyczne idee jednomandatowych okręgów wyborczych.
 • W listopadzie 2016 roku Fundacja uaktualniła stronę internetową http://www.madison.org.pl, aby zwiększyć atrakcyjność propagowania celów statutowych działalności Fundacji oraz informować o jej aktualnych przedsięwzięciach m.in. o opracowanych propozycjach nowych przepisów Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z §12 Statutu Fundacji:
„Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”.

W okresie sprawozdawczym podjęto dwie uchwały Zarządu.

Uzyskany przychód:     3.455,70zł

środki bilansowe z 2015r 7.248,18zł
darowizny osób fizycznych na konto Fundacji 0,00zł
darowizny od osób prawnych na konto Fundacji 0,00zł
środki pochodzące z budżetu państwa (odpis 1% podatku) 3.455,70zł
odsetki bankowe 56,81zł
Razem: 10.760,69zł

Poniesione koszty na:

realizację celów statutowych 1.871,30zł
administrację 0,00zł
działalność gospodarczą 0,00zł
pozostałe koszty (np. finansowe) 36,00zł
Razem: 1.907,30zł
liczba osób zatrudnionych w Fundacji 0
kwota wynagrodzeń 0,00zł
wysokość rocznego wynagrodzenia członkom organów Fundacji 0,00zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0,00zł
udzielone przez Fundację pożyczki 0,00zł
kwoty ulokowane w Raiffeisen Bank 8,853,39zł
wartość nabytych obligacji oraz udziałów i akcji 0,00zł
nabyte nieruchomości 0,00zł
nabyte pozostałe środki trwałe 0,00zł
wartości aktywów i zobowiązań fundacji 0,00zł

W 2016 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe.
(Ad. § 3)
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Zarząd:

Wojciech Kucharski Andrzej Ruszczyński Franciszek Kucharski

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Krzysztof Jankowski