Sprawozdanie z działalności fundacji za 2015 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 roku przedstawia się ramowe sprawozdanie z działalności Fundacji w układzie określonym w § 2 i § 3 w/w rozporządzenia: (Ad. § 2)

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji-Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 • siedziba: Warszawa
 • adres: 01-019 Warszawa ul. Nowolipki 14
 • data wpisu w KRS: 31.05.2004 r. Numer KRS 0000208835
 • statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 015740633
 • Zarząd Fundacji:
  1. Wojciech Kucharski – Prezes Zarządu,
  2. Andrzej Ruszczyński – Członek Zarządu, Wiceprezes
  3. Franciszek Kucharski – Członek Zarządu,
 • celami fundacji jest następująca sfera zadań publicznych obejmujących:
  1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  3. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji;
  4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  6. działalność charytatywna.

Rok 2015, to jedenasty rok działania Fundacji Madisona. W roku 2015 Fundacja miała uprawnienia do pozyskiwania odpisów 1% na rzecz OPP. W tym roku, podobnie jak
w poprzednich latach, główny nacisk był kładziony na realizację punktu 1, 2 i 3 Statutu, koncentrując się na działaniach na rzecz rozwoju demokracji, poprzez oświatę i edukacje,
w szczególności popieranie i wspomaganie inicjatyw zmierzających do zmiany ordynacji wyborczej w Polsce, z „proporcjonalnej” na „większościową – w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW)”, która jest, wg naszej oceny, podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 • W 2015 roku prowadzone były dalsze (zapoczątkowane w 2012 roku) działania
  i prace związane z uaktualnieniem zmian w Kodeksie wyborczym (tzw. kolejna wersja „v.2.0”), którego celem jest ustanowienie jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW)
  w wyborach do Sejmu RP. M.in. zweryfikowano granice 460 okręgów wyborczych oraz projekt ustawy o JOW do Sejmu – co stanowi, pierwszy w historii Polski, tego rodzaju kompleksowy dokument.
 • 13 czerwca 2015 roku Fundacja była współorganizatorem VIII Biegu Marszałka
  w Sulejówku, prowadząc działania edukacyjno-oświatowe propagujące wśród uczestników, zaproszonych gości oraz publiczności demokratyczne idee jednomandatowych okręgów wyborczych.
 • 7 lipca – 3 września 2015 roku – prowadzenie kampanii referendalnej oraz działań edukacyjno-oświatowych dot. JOW (m.in. wykłady, szkolenia, warsztaty), w związku z tym, że, w dniu 7 lipca 2015 roku Fundacja na mocy Zaświadczenia nr ZPOW-8053-4/15 wydanego przez Państwową Komisję Wyborczą została podmiotem uprawnionym do prowadzenia kampanii referendalnej w programach RTV w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku oraz miała prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum.
 • 27 czerwca 2015 roku przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konwencji Pawła Kukiza w Lubinie dot. m.in. kwestii JOW.
 • 30 sierpnia 2015 roku Fundacja była współorganizatorem Marszu dla JOW
  w Warszawie.
 • We wrześniu 2015 roku Fundacja zmodernizowała stronę internetową http://www.madison.org.pl, aby zwiększyć atrakcyjność propagowania celów statutowych działalności Fundacji oraz informować o jej aktualnych przedsięwzięciach m.in. o opracowanych propozycjach nowych przepisów Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z §12 Statutu Fundacji:
„Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”.

W okresie sprawozdawczym podjęto trzy uchwały Zarządu.

Uzyskany przychód:

środki bilansowe z 2014 r

9.908,29zł

darowizny osób fizycznych na konto Fundacji

1.158,00zł

darowizny od osób prawnych na konto Fundacji

2.120,00zł

środki pochodzące z budżetu państwa (odpis 1% podatku)

9.468,70zł

Razem:

22.654,99zł

Poniesione koszty na:

realizację celów statutowych 4.177,34zł
administrację 11.191,09zł
działalność gospodarczą 0,00zł
pozostałe koszty (np. finansowe) 38,38zł
Razem: 15.406,81zł
liczba osób zatrudnionych w Fundacji 0
kwota wynagrodzeń 0,00zł
wysokość rocznego wynagrodzenia członkom organów Fundacji 0,00zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0,00zł
udzielone przez Fundację pożyczki 0,00zł
kwoty ulokowane w Raiffeisen Bank 7.248,18zł
wartość nabytych obligacji oraz udziałów i akcji 0,00zł
nabyte nieruchomości 0,00zł
nabyte pozostałe środki trwałe 0,00zł
wartości aktywów i zobowiązań fundacji 0,00zł

W 2014 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe.
(Ad. § 3)
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Zarząd:

Wojciech Kucharski Andrzej Ruszczyński Franciszek Kucharski

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Krzysztof Jankowski