Sprawozdanie z działalności fundacji za 2013 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 roku przedstawia się ramowe sprawozdanie z działalności Fundacji w układzie określonym w § 2 i § 3 w/w rozporządzenia: (Ad. § 2)

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji-Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 • siedziba: Warszawa
 • adres: 01-019 Warszawa ul. Nowolipki 14
 • data wpisu w KRS: 31.05.2004 r. Numer KRS 0000208835
 • statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 015740633
 • Zarząd Fundacji:
  1. Wojciech Kucharski – Prezes Zarządu
  2. Andrzej Ruszczyński – Członek Zarządu
  3. Franciszek Kucharski – Członek Zarządu
 • celami fundacji jest następująca sfera zadań publicznych obejmujących:
  1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  3. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji;
  4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  6. działalność charytatywna.

Rok 2013, to dziewiąty rok działania Fundacji Madisona. 9 czerwca Fundacja poniosła niepowetowaną stratę w wyniku nagłej śmierci współzałożyciela i pierwszego prezesa ś.p. Mariusza Wisa, co w konsekwencji skutkowało powołaniem przez Zgromadzenie Fundatorów nowego Zarządu Fundacji. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, główny nacisk kładliśmy na realizację punktu 1, 2 i 3 Statutu, koncentrując się na działaniach na rzecz rozwoju demokracji, poprzez oświatę i edukacje, w szczególności popieranie i wspomaganie inicjatyw zmierzających do zmiany ordynacji wyborczej w Polsce, z „proporcjonalnej” na „większościową – w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW)”, która jest, wg naszej oceny, podstawą budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 • Od początku roku trwała kontynuacja (działania zapoczątkowane w 2012 roku) intensywnych działań i prac nad przygotowaniem zmian w Kodeksie wyborczym, mające na celu ustanowienie jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu RP. Liczna grupa wolontariuszy pod kierownictwem prezesa Fundacji ś.p. Mariusza Wisa oraz wyznaczonego koordynatora Pawła Kawarskiego opracowała granice 460 okręgów wyborczych oraz kompletny projekt ustawy o JOW do Sejmu, co stanowi, pierwszy w historii Polski, tego rodzaju kompleksowy dokument.
 • 15 czerwca 2013r. Fundacja była współorganizatorem VI Biegu Marszałka w Sulejówku, prowadząc działania edukacyjno-oświatowe propagujące wśród uczestników, zaproszonych gości oraz publiczności demokratyczne idee jednomandatowych okręgów wyborczych.
 • 28 września 2013r. Fundacja im. J. Madisona uczestniczyła w Konferencji „Sposób na dobre państwo” organizowanej na Politechnice Warszawskiej przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Fundacja objęła Konferencję Patronatem Eksperckim oraz zaprezentowała kompleksowy dokument zmian w Kodeksie wyborczym.
 • Fundacja prowadzi stronę internetową http://www.madison.org.pl , aby propagować cele statutowe działalności Fundacji oraz informować o jej aktualnych przedsięwzięciach m.in. o opracowanych propozycjach nowych przepisów Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z §12 Statutu Fundacji:
„Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”.

W okresie sprawozdawczym podjęto jedną uchwałę Zarządu.

Uzyskany przychód:

środki bilansowe z 2012 r 4145,17zł
darowizny osób fizycznych na konto Fundacji 300,00zł
darowizny od osób prawnych na konto Fundacji 0,00zł
środki pochodzące z budżetu państwa (odpis 1% podatku) 16017,10zł
Razem: 20462,27zł

 

Poniesione koszty na:

realizację celów statutowych

1061,50zł

administrację

730,00zł

działalność gospodarczą

0,00zł

pozostałe koszty

0,00zł

Razem:

1791,50zł

 

liczba osób zatrudnionych w Fundacji 0
kwota wynagrodzeń 0,00zł
wysokość rocznego wynagrodzenia członkom organów Fundacji 0,00zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0,00zł
udzielone przez Fundację pożyczki 0,00zł
kwoty ulokowane w Raiffeisen Bank 18679,47zł
wartość nabytych obligacji oraz udziałów i akcji 0,00zł
nabyte nieruchomości 0,00zł
nabyte pozostałe środki trwałe 0,00zł
wartości aktywów i zobowiązań fundacji 0,00zł

 

W 2013 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe.
(Ad. § 3)
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Zarząd:

Wojciech Kucharski Andrzej Ruszczyński Franciszek Kucharski

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Krzysztof Jankowski