Sprawozdanie z działalności fundacji za 2011 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 roku przedstawia się ramowe sprawozdanie z działalności Fundacji w układzie określonym w § 2 i § 3 w/w rozporządzenia: (Ad. § 2)

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji-Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 • siedziba: Warszawa
 • adres: 01-019 Warszawa ul. Nowolipki 14
 • data wpisu w KRS: 31.05.2004 r. Numer KRS 0000208835
 • statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 015740633
 • Zarząd Fundacji:
  1. Mariusz Wis – Prezes Zarządu
  2. Wojciech Kucharski – Członek Zarządu
  3. Andrzej Ruszczyński – Członek Zarządu
 • celami fundacji jest następująca sfera zadań publicznych obejmujących:
  1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  3. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji;
  4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  6. działalność charytatywna.

Rok 2011, to siódmy rok działania Fundacji Madisona. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, główny nacisk kładliśmy na realizację punktu 1., 2 i 3. Statutu a w szczególności skupialiśmy się na działaniach na rzecz rozwoju demokracji, poprzez popieranie i wspomaganie inicjatyw zmierzających do zmiany ordynacji wyborczej w Polsce, z partyjnej (tzw. proporcjonalnej) na obywatelską, większościową w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW).

 • W czerwcu Fundacja wydała w nakładzie 1000 egz. broszurę pt.: „Ordynacja wyborcza, głupcze” http://www.madison.org.pl/doce/ordynacja.pdf
 • 11 czerwca Fundacja była współorganizatorem IV Biegu Marszałka w Sulejówku, propagując wśród uczestników, zaproszonych gości oraz publiczności demokratyczne idee wraz z propagowaniem ustanowienia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych na wszystkich szczeblach wyborów samorządowych oraz do Sejmu.
 • W sierpniu Fundacja przygotowała profesjonalnie aplikację o Szwajcarski Grant Blokowy, ubiegając się o przyznanie wsparcia finansowego na działalność statutową, zgodną z celami określonymi przez szwajcarskiego darczyńcę. Nasz projekt uzyskał 133 pkt. Niestety zabrakło 22 pkt do przyznania dofinansowania naszej działalności.
 • 6 października w Warszawie Fundacja współorganizowała Ogólnopolski VI Marsz o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, który zakończył się złożeniem w tej sprawie petycji w Pałacu Prezydenta RP.
 • W listopadzie Fundacja zleciła Centrum Badania Opinii Publicznej wykonanie badań na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów, aby profesjonalnie i w sposób rzeczywisty móc ocenić poparcie obywateli dla 2 technik wyborów do Sejmu: obecnej, proporcjonalnej formuły wyborczej i wyborów większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych. Materiały przekazane przez CBOS znajdują się na stronie:http://www.madison.org.pl/wydarzenia.php
 • W celu propagowania idei JOW, oraz zachęcania do odpisu 1% podatku Fundacja wyprodukowała odpowiednie wizytówki i inne materiały reklamowe.
 • W grudniu dokonano gruntownej modernizacji strony internetowej, którą Fundacja prowadzi, aby propagować cele działalności Fundacji oraz informować o jej aktualnych przedsięwzięciach.

Zgodnie z §12 Statutu Fundacji:
„Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”.

W okresie sprawozdawczym podjęto trzy uchwały.

Uzyskany przychód:

środki bilansowe z 2010 r 6513,31zł
darowizny osób fizycznych na konto Fundacji 700,00zł
darowizny od osób prawnych na konto Fundacji 0,00zł
środki pochodzące z budżetu państwa (odpis 1% podatku) 5343,74zł
Razem: 12557,05zł

 

Poniesione koszty na:

realizację celów statutowych 6737,87zł
administrację 830,40zł
działalność gospodarczą 0,00zł
pozostałe koszty 0,00zł
Razem: 7568,27zł

 

liczba osób zatrudnionych w Fundacji 0
kwota wynagrodzeń 0,00zł
wysokość rocznego wynagrodzenia członkom organów Fundacji 0,00zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0,00zł
udzielone przez Fundację pożyczki 0,00zł
kwoty ulokowane w Raiffeisen Bank 4988,78zł
wartość nabytych obligacji oraz udziałów i akcji 0,00zł
nabyte nieruchomości 0,00zł
nabyte pozostałe środki trwałe 0,00zł
wartości aktywów i zobowiązań fundacji 0,00zł

 

W 2011 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe.
(Ad. § 3)
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Zarząd:

Mariusz Wis Wojciech Kucharski Andrzej Ruszczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Krzysztof Jankowski