Sprawozdanie z działalności fundacji za 2010 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 roku przedstawia się ramowe sprawozdanie z działalności Fundacji w układzie określonym w § 2 i § 3 w/w rozporządzenia: (Ad. § 2)

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji-Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 • siedziba: Warszawa
 • adres: 01-019 Warszawa ul. Nowolipki 14
 • data wpisu w KRS: 31.05.2004 r. Numer KRS 0000208835
 • statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 015740633
 • Zarząd Fundacji:
  1. Mariusz Wis – Prezes Zarządu
  2. Wojciech Kucharski – Członek Zarządu
  3. Andrzej Ruszczyński – Członek Zarządu
 • celami fundacji jest następująca sfera zadań publicznych obejmujących:
  1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  3. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji;
  4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  6. działalność charytatywna.

Rok 2010, to szósty rok działania Fundacji Madisona. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, główny nacisk kładliśmy na realizację punktu 1., 2 i 3. Statutu a w szczególności skupialiśmy się na działaniach na rzecz rozwoju demokracji, poprzez popieranie i wspomaganie inicjatyw zmierzających do zmiany ordynacji wyborczej w Polsce, z partyjnej (tzw. proporcjonalnej) na obywatelską, większościową w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW).

 • w dniach 5-6 marca prezes Fundacji Mariusz Wis wziął udział, jako prelegent, w międzynarodowej konferencji „Poseł z każdego powiatu” w Suchej Beskidzkiej
 • 13 czerwca Fundacja była współorganizatorem III Biegu Marszałka w Sulejówku, propagując wśród uczestników, zaproszonych gości oraz publiczności demokratyczne idee jednomandatowych okręgów wyborczych.
 • 12.2010 r. Fundacja Madisona została zaproszona do udziału w Forum Debaty Publicznej „Samorząd Terytorialny dla Polski”, które odbyło się z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego w Sali Obrazowej w Pałacu Prezydenckim. Koncepcja rozwiązań zmiany ordynacji wyborczej do samorządów zaproponowana przez Fundację Madisona została zamieszczona w oficjalnych materiałach Forum. Jej treść oraz wystąpienie prezesa Fundacji Mariusza Wisa – na stronie Fundacji: http://www.madison.org.pl/akt.php
 • Fundacja prowadzi stronę internetową, aby propagować cele działalności Fundacji oraz informować o jej aktualnych przedsięwzięciach.

Zgodnie z §12 Statutu Fundacji:
„Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”.

W okresie sprawozdawczym podjęto jedną uchwałę o powołaniu Zarządu Fundacji.

Uzyskany przychód:

środki bilansowe z 2007 r

4661,39zł

darowizny osób fizycznych na konto Fundacji

10,00zł

darowizny od osób prawnych na konto Fundacji

0,00

środki pochodzące z budżetu państwa (odpis 1% podatku)

6911,80zł

Razem:

11583,19zł

 

Poniesione koszty na:

realizację celów statutowych 5069,88zł
administrację 488,10zł
działalność gospodarczą 0,00zł
pozostałe koszty 0,00zł
Razem: 5069,88zł

 

liczba osób zatrudnionych w Fundacji 0
kwota wynagrodzeń 0,00zł
wysokość rocznego wynagrodzenia członkom organów Fundacji 0,00zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0,00zł
udzielone przez Fundację pożyczki 0,00zł
kwoty ulokowane w Raiffeisen Bank 6513,31zł
wartość nabytych obligacji oraz udziałów i akcji 0,00zł
nabyte nieruchomości 0,00zł
nabyte pozostałe środki trwałe 0,00zł
wartości aktywów i zobowiązań fundacji 0,00zł

 

W 2010 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe.
(Ad. § 3)
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Zarząd:

Mariusz Wis Wojciech Kucharski Andrzej Ruszczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Krzysztof Jankowski