Sprawozdanie z działalności fundacji za 2009 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 roku przedstawia się ramowe sprawozdanie z działalności Fundacji w układzie określonym w § 2 i § 3 w/w rozporządzenia: (Ad. § 2)

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji-Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 • siedziba: Warszawa
 • adres: 01-019 Warszawa ul. Nowolipki 14
 • data wpisu w KRS: 31.05.2004 r. Numer KRS 0000208835
 • statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 015740633
 • Zarząd Fundacji:
  1. Mariusz Wis – Prezes Zarządu
  2. Wojciech Kucharski – Członek Zarządu
  3. Andrzej Ruszczyński – Członek Zarządu
 • celami fundacji jest następująca sfera zadań publicznych obejmujących:
  1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  3. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji;
  4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  6. działalność charytatywna.

Rok 2009, to piąty rok działania Fundacji Madisona. W tym roku główny nacisk kładliśmy na realizację punktu 1. i 3. Statutu a w szczególności skupialiśmy się na działaniach na rzecz rozwoju demokracji, poprzez popieranie i wspomaganie inicjatyw zmierzających do zmiany ordynacji wyborczej w Polsce, z partyjnej (tzw. proporcjonalnej) na obywatelską, większościową w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW).

 • 001.2009 r. prezes Fundacji Madisona wygłosił wykład na konferencji pt.: „Ustrojowy postulat Ruchu Obywatelskiego Polska XXI – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”
 • 01.2009 r. prezes Fundacji Madisona wygłosił wykład w Krakowie na konferencji „Jakiej ordynacji wyborczej potrzebują Polacy?” konferencja została sfilmowana i można ją odtworzyć: www.youtube.com/results?search_query=JOWTV&search=tag 19. 05. 2009 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski zorganizował Pierwszą debatę ustrojową „JAKA ORDYNACJA DO SEJMU?” Fundacja Madisona była istotnym współorganizatorem debaty, zarówno w sferze organizacyjnej jak przygotowując materiały merytoryczne opublikowane na konferencji. Konferencja zgromadziła jako panelistów ważne postacie nauki: profesorów: Kazimierza Kika, Radosława Markowskiego, Antoniego Kamińskiego, Jacka Raciborskiego, Andrzeja Czachora oraz znanych publicystów jak: Bronisława Wildstaina, Macieja Wierzyńskiego, Rafała Ziemkiewicza i Stanisława Janeckiego. Relacja filmowa z debaty na stronie www.madison.org.pl
 • Dnia 21.05.2009 r. Fundacja Madisona zorganizowała w Warszawie na Woli w Sali sesji Urzędu Dzielnicy Wola konferencję radnych i burmistrzów Warszawy, poprzedzającą V Marsz o JOW pod hasłem: „Najwięcej demokracji w jednomandatowej ordynacji”. Konferencja była zapowiadana jako powtórzenie debaty z 19.05 u Rzecznika Praw Obywatelskich ( z uwagi na ograniczoną ilość miejsc u Rzecznika). Zawiadomiono, rozsyłając imienne zaproszenia na konferencję do 409 radnych dzielnicowych, 60 radnych Rady Warszawy, radnych Sejmiku Wojewódzkiego oraz wszystkich burmistrzów i wiceburmistrzów 18 dzielnic Warszawy. Niezależnie od zawiadomień pisemnych każdy radny i burmistrzowie zostali zawiadamiani dodatkowo pocztą elektroniczną. Pomimo tych zabiegów z powodu braku frekwencji konferencja nie odbyła się.
 • 05. 2009 r. Fundacja Madisona była współorganizatorem V MARSZU O JOW, który wsparła finansowo.
 • Fundacja prowadzi stronę internetową, aby propagować cele działalności Fundacji oraz informować o jej aktualnych przedsięwzięciach.

Zgodnie z §12 Statutu Fundacji:
„Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”.

W okresie sprawozdawczym podjęto jedną uchwałę o powołaniu Zarządu Fundacji.

Uzyskany przychód:

środki bilansowe z 2007 r 3396,20zł
darowizny osób fizycznych na konto Fundacji 50,00zł
darowizny od osób prawnych na konto Fundacji 1116,54zł
środki pochodzące z budżetu państwa (odpis 1% podatku) 4390,80zł
Razem: 8953,54zł

 

Poniesione koszty na:

realizację celów statutowych 2779,27zł
administrację 1512,88zł
działalność gospodarczą 0,00zł
pozostałe koszty 0,00zł
Razem: 4292,15zł

 

liczba osób zatrudnionych w Fundacji 0
kwota wynagrodzeń 0,00zł
wysokość rocznego wynagrodzenia członkom organów Fundacji 0,00zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0,00zł
udzielone przez Fundację pożyczki 0,00zł
kwoty ulokowane w Raiffeisen Bank 4661,39zł
wartość nabytych obligacji oraz udziałów i akcji 0,00zł
nabyte nieruchomości 0,00zł
nabyte pozostałe środki trwałe 0,00zł
wartości aktywów i zobowiązań fundacji 0,00zł

 

W 2009 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe.
(Ad. § 3)
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Zarząd:

Mariusz Wis Wojciech Kucharski Andrzej Ruszczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Krzysztof Jankowski