Sprawozdanie z działalności fundacji za 2007 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 roku przedstawia się ramowe sprawozdanie z działalności Fundacji w układzie określonym w § 2 i § 3 w/w rozporządzenia: (Ad. § 2)

  1. Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji-Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

   • siedziba: Warszawa
   • adres: 01-019 Warszawa ul. Nowolipki 14
   • data wpisu w KRS: 31.05.2004 r. Numer KRS 0000208835
   • statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 015740633
   • Zarząd Fundacji:
    1. Mariusz Wis – Prezes Zarządu
    2. Wojciech Kucharski – Członek Zarządu
    3. Andrzej Ruszczyński – Członek Zarządu
   • celami fundacji jest następująca sfera zadań publicznych obejmujących:
    1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
    2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
    3. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji;
    4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
    5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
    6. działalność charytatywna.
  1. Generalną zasadą realizacji celów statutowych w 2007 roku były nieodpłatne działania wszystkich członków organów Fundacji w formie kontaktów bezpośrednich z potencjalnymi darczyńcami mające na celu pozyskiwanie niezbędnych funduszy finansowych. Prowadzono szeroko zakrojoną akcję marketingową polegającą na objaśnianiu w różnych środowiskach celów Fundacji i zachęcaniu do wzięcia udziału w jej programach.

   • Fundacja prowadzi stronę internetową, aby propagować cele działalności Fundacji oraz informować o jej aktualnych przedsięwzięciach.
   • Członkowie organów Fundacji w okresie sprawozdawczym wzięli czynny udział w następujących konferencjach, debatach, zjazdach, których temat był zgodny z celami statutowymi Fundacji: Lublin 16-17.04. 2007 r. Łódź 20.06.2007r ; Wrocław 29.11.2007 r.
 1. Zgodnie z §12 Statutu Fundacji: „Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”.
 2. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano uchwał.
 3. Uzyskany przychód:
środki bilansowe z 2006 r 3967,90zł
darowizny osób fizycznych na konto Fundacji 49,00zł
darowizny od osób prawnych na konto Fundacji 0,00zł
środki pochodzące z budżetu państwa (odpis 1% podatku) 4705,10zł
Razem: 8722,00zł

 

 

 

 

 

 

 

  6.Poniesione koszty na:
realizację celów statutowych 1717,06zł
administrację 511,63zł
działalność gospodarczą 0,00zł
pozostałe koszty 93,00zł
Razem: 2228,69zł

 

 

 

 

 

 

7.

liczba osób zatrudnionych w Fundacji 0
kwota wynagrodzeń 0,00zł
wysokość rocznego wynagrodzenia członkom organów Fundacji 0,00zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0,00zł
udzielone przez Fundację pożyczki 0,00zł
kwoty ulokowane w Raiffeisen Bank 6493,31zł
wartość nabytych obligacji oraz udziałów i akcji 0,00zł
nabyte nieruchomości 0,00zł
nabyte pozostałe środki trwałe 0,00zł
wartości aktywów i zobowiązań fundacji 0,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. W 2007 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

9. Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe. Nie składano deklaracji podatkowych.

(Ad. § 3)

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

 

Zarząd:

Mariusz Wis Wojciech Kucharski Andrzej Ruszczyński

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Krzysztof Jankowski