Sprawozdanie z działalności fundacji za 2006 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 roku przedstawia się ramowe sprawozdanie z działalności Fundacji w układzie określonym w § 2 i § 3 w/w rozporządzenia: (Ad. § 2)

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji-Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

    • siedziba: Warszawa
    • adres: 01-019 Warszawa ul. Nowolipki 14
    • data wpisu w KRS: 31.05.2004 r. Numer KRS 0000208835
    • statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 015740633
    • Zarząd Fundacji:
     1. Mariusz Wis – Prezes Zarządu
     2. Wojciech Kucharski – Członek Zarządu
     3. Andrzej Ruszczyński – Członek Zarządu
    • celami fundacji jest następująca sfera zadań publicznych obejmujących:
     1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
     2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
     3. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji;
     4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
     5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
     6. działalność charytatywna.

Generalną zasadą realizacji celów statutowych w 2005 roku były nieodpłatne działania wszystkich członków organów Fundacji w formie kontaktów bezpośrednich z potencjalnymi darczyńcami mające na celu pozyskiwanie niezbędnych funduszy finansowych. Prowadzono szeroko zakrojoną akcję marketingową polegającą na objaśnianiu w różnych środowiskach celów Fundacji i zachęcaniu do wzięcia udziału w jej programach.

    • Fundacja prowadzi stronę internetową, aby propagować cele działalności Fundacji oraz informować o jej aktualnych przedsięwzięciach.
    • Członkowie organów Fundacji w okresie sprawozdawczym wzięli czynny udział w następujących konferencjach, debatach, zjazdach, których temat był zgodny z celami statutowymi Fundacji: Malbork – 21.01.2006 r.; Siemianowice Śląskie – 25.03.2006 r.
    • Fundacja, zgodnie ze statutem (§10 pkt. c) oraz uchwałą nr 1/2006 sfinansowała organizację ogólnopolskiej konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu RP w dniu 08.04.2006 r. pod hasłem: „50/50” czy „3×1” – jaka ordynacja w IV RP. Konferencja zgromadziła pełną Salę Kolumnową (ok. 300 uczestników). Więcej na stronie www.madison.org.pl
    • Fundacja, wspólnie z warszawskim oddziałem Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW zorganizowała II Seminarium Parlamentarne lobbujące posłów i senatorów RP na rzecz ustanowienia JOW. Więcej na stroniewww.madison.org.pl

3. Zgodnie z §12 Statutu Fundacji:

   4. „Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”.
   5. Odpisy uchwały nr 1/2006 Zarządu Fundacji, stanowią załącznik do sprawozdania.
   Uzyskany przychód:
środki bilansowe z 2005 r 2125,00zł
darowizny osób fizycznych na konto Fundacji 1245,00zł
darowizny od osób prawnych na konto Fundacji 0,00zł
środki pochodzące z budżetu państwa (odpis 1% podatku) 9645,55zł

 

 

 

 

 

 

 

Poniesione koszty na:

realizację celów statutowych 4995,70zł
administrację 682,75zł
działalność gospodarczą 0,00zł
pozostałe koszty 0,00zł
Razem: 5678,45zł

 

liczba osób zatrudnionych w Fundacji 0
kwota wynagrodzeń 0,00zł
wysokość rocznego wynagrodzenia członkom organów Fundacji 0,00zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0,00zł
udzielone przez Fundację pożyczki 0,00zł
kwoty ulokowane w Raiffeisen Bank 3967,10zł
wartość nabytych obligacji oraz udziałów i akcji 0,00zł
nabyte nieruchomości 0,00zł
nabyte pozostałe środki trwałe 0,00zł
wartości aktywów i zobowiązań fundacji 0,00zł

 

 

 

   W 2006 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
   Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe. Nie składano deklaracji podatkowych.

 

   (Ad. § 3)

 

   W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

 

   Zarząd:

 

Mariusz Wis Wojciech Kucharski Andrzej Ruszczyński

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Krzysztof Jankowski