Sprawozdanie z działalności fundacji za 2004 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 roku przedstawia się ramowe sprawozdanie z działalności Fundacji w układzie określonym w § 2 i § 3 w/w rozporządzenia: (Ad. § 2)

 1. Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji-Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
    • adres: 01-019 Warszawa ul. Nowolipki 14
    • data wpisu w KRS: 31.05.2004 r. Numer KRS 0000208835
    • statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 015740633
    • Zarząd Fundacji:
     1. Mariusz Wis – Prezes Zarządu
     2. Wojciech Kucharski – Członek Zarządu, Wiceprezes
     3. Andrzej Ruszczyński – Członek Zarządu
    • celami fundacji jest następująca sfera zadań publicznych obejmujących:
     1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
     2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
     3. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji;
     4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
     5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
     6. działalność charytatywna.
 2. Generalną zasadą realizacji celów statutowych w 2004 roku były nieodpłatne działania wszystkich członków organów Fundacji w formie kontaktów bezpośrednich z potencjalnymi darczyńcami mające na celu pozyskiwanie niezbędnych funduszy finansowych. Prowadzono szeroko zakrojoną akcję marketingową polegającą na objaśnianiu w różnych środowiskach celów Fundacji i zachęcaniu do wzięcia udziału w jej programach.
    • Fundacja, zgodnie ze Statutem (§10 pkt. c) oraz Uchwałą Zarządu Fundacji Nr 1/2004, dofinansowała sumą 1500,00 zł zakończenie „II Marszu na Warszawę dla Jednomandatowych Okręgów Wyborczych”.
    • Członkowie organów Fundacji w okresie sprawozdawczym wzięli czynny udział w następujących konferencjach, debatach, zjazdach, których temat był zgodny z celami statutowymi Fundacji:
     1. 15.06.2004 roku Warszawa, debata w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego na temat: „Ordynacja większościowa z jednomandatowym okręgami wyborczymi powinna zastąpić obecna ordynację”
     2. 03.07.2004 roku Warszawa – II Krajowy Zjazd Komitetów Referendalnych o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w Wyborach do Sejmu
     3. 13.09.2004 roku Warszawa – debata „Jak naprawiać politykę?”
     4. 18.09.2004 roku Kielce – III Krajowy Zjazd Komitetów Referendalnych o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w Wyborach do Sejmu
     5. 25.10.2004 roku Warszawa – debata „Media i demokracja”
     6. 29.10.2004 roku Warszawa – Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny, debata na temat: „Ordynacja większościowa z jednomandatowym okręgami wyborczymi powinna zastąpić obecną ordynację”
     7. 12.11.2004 roku Kraków – IV Krajowy Zjazd Komitetów Referendalnych o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w Wyborach do Sejmu
     8. 19-20.11.2004 roku Warszawa – konferencja „Ocena 15-tu lat Praktyki Konstytucyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej”
     9. 29.11.2004 roku Pułtusk, debata na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej z cyklu „Jakie Państwo”, „Ordynacja większościowa z jednomandatowymi okręgami wyborczymi powinna zastąpić obecna ordynację”
     10. 16.12.2004 roku Warszawa, debata pt.: „Nowy system wyborczy” w Instytucie Druckiego – Lubeckiego na Uniwersytecie Warszawskim;
    • Członek Rady Nadzorczej Fundacji mec. Paweł Kawarski 21.07.2004 roku. wniósł do Rzecznika Praw Obywatelskich sugestię o potrzebie wystąpienia Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wskazanych uregulowań ustawy z 12.04.2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP.
    • Prezes Fundacji Mariusz Wis opublikował artykuły w dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczące ordynacji wyborczej do europarlamentu „Kto zostanie parlamentarzystą w Strasburgu”(11.06.2004 r.), „Polacy w eurowyborach postąpili uczciwie” (18.06.2004 r.), „Ordynacja do wymiany” (19.07.2004 r.), „Jednomandatowe okręgi wyborcze – dojrzewanie do 100 procent” (29.12.2004 r.).
    • Prezes Fundacji Mariusz Wis wystąpił (na żywo) w debacie telewizyjnej (TV PULS) dotyczącej demokracji i wyborów (15.07.2004 r.).
 3. Zgodnie z §12 Statutu Fundacji: „Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”.
 4. Odpisy uchwał (3 uchwały) Zarządu Fundacji, stanowią załącznik do sprawozdania.
 5. Uzyskany przychód:
fundusz założycielski 1000,00zł
wpłaty osób fizycznych wg dowodów wpłaty KP 1071,00zł
wpłaty osób fizycznych na konto Fundacji 1150,00z

 

 

 

 

6. Poniesione koszty na:

realizację celów statutowych 1500,00zł
administrację 0,00zł
działalność gospodarczą 0,00zł
pozostałe koszty 93,00zł

 

liczba osób zatrudnionych w Fundacji 1500,00zł
kwota wynagrodzeń 0,00zł
wysokość rocznego wynagrodzenia członkom organów Fundacji 0,00zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0,00zł
udzielone przez Fundację pożyczki 0,00zł
kwoty ulokowane w Raiffeisen Bank 1628,00zł
wartość nabytych obligacji oraz udziałów i akcji 0,00zł
nabyte nieruchomości 0,00zł
nabyte pozostałe środki trwałe 0,00zł
wartości aktywów i zobowiązań fundacji 0,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. W 2004 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

8. Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe. Nie składano deklaracji podatkowych.

9. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

   Zarząd:
Mariusz Wis Wojciech Kucharski Andrzej Ruszczyński