Sprawozdanie z działalności fundacji za 2008 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 roku przedstawia się ramowe sprawozdanie z działalności Fundacji w układzie określonym w § 2 i § 3 w/w rozporządzenia: (Ad. § 2)

   1. Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji-Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

    1. siedziba: Warszawa
    2. adres: 01-019 Warszawa ul. Nowolipki 14
    3. data wpisu w KRS: 31.05.2004 r. Numer KRS 0000208835
    4. statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 015740633
    5. Zarząd Fundacji:
     1. Mariusz Wis – Prezes Zarządu
     2. Wojciech Kucharski – Członek Zarządu
     3. Andrzej Ruszczyński – Członek Zarządu
    6. celami fundacji jest następująca sfera zadań publicznych obejmujących:
     1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
     2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
     3. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji;
     4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
     5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
     6. działalność charytatywna.
    1. Rok 2008, to czwarty rok działania Fundacji Madisona. W tym roku główny nacisk kładliśmy na realizację punktu 1. i 3. Statutu a w szczególności skupialiśmy się na działaniach na rzecz rozwoju demokracji, poprzez popieranie i wspomaganie inicjatyw zmierzających do zmiany ordynacji wyborczej w Polsce, z partyjnej (tzw. proporcjonalnej) na obywatelską, większościową w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW).

     • 23.02.2008 r. byliśmy organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, w trakcie którego odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na rzecz JOW. Fundacja wsparła ten Zjazd sumą 532,11 zł.
     • W lipcu 2008 r. Fundacja przystąpiła do konkursu, ogłoszonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, o fundusze publiczne przeznaczone na „samoorganizację obywateli wspierających postawy pro-demokratyczne i prospołeczne”. Niestety komisja konkursowa (4 radnych Warszawy, 4 pracowników urzędu i 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych) odrzuciła nasze wnioski konkursowe, uznając je za „polityczne” (!), pomimo złożonego następującego oświadczenia:

   OŚWIADCZENIE GENERALNE

   Fundacja im. J. Madisona oświadcza, że wystąpiła o przyznanie publicznych środków, w 4 zadaniach, które dotyczą jednej wspólnej obywatelskiej sprawy polegającej na samoorganizacji się obywateli mającej na celu doprowadzenie do wybierania swoich przedstawicieli w jednomandatowych okręgach wyborczych (w skrócie JOW).

      1. IV MARSZ O JEDNOMANDATOWE OKREGI WYBORCZE
      2. „NAJWIĘCEJ DEMOKRACJI W JEDNOMANDATOWEJ ORDYNACJI”

   – Tydzień Obywatelski

      1. OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA

   – nowe dwa projekty ordynacji wyborczych – do samorządów oraz Sejmu i Senatu RP

     1. WOLONTARIUSZ ROZWOJU DEMOKRACJI

   Pragnę podkreślić z całą mocą, opierając się na opiniach poważnych autorytetów, że to obywatelskie działanie nie nosi żadnych cech politycznych. Wręcz przeciwnie, idea JOW jest apolityczna, gdyż wychodzi naprzeciw żywotnym potrzebom obywateli, którzy w wyborach jednomandatowych, wybierają konkretnego człowieka a nie partie. W takich wyborach obywatel jest ich podmiotem, a same wybory stają się prawdziwym świętem demokracji. Jeżeli obywatele w swojej samoorganizacji nie będą żądać od polityków JOW, ta idea nigdy się nie ziści. Przeznaczanie publicznych, obywatelskich środków na cel, na wskroś obywatelski, jest w pełni uzasadnione.

   Mariusz Wis
   Prezes Fundacji im. J. Madisona

   W tym miejscu pragniemy podziękować wolontariuszom pracującym przy przygotowaniu wniosków konkursowych, które pod względem formalnym komisja oceniła jako nienaganne.

    1. Dnia 9.10.2008 r. Fundacja zorganizowała w Warszawie na Woli konferencję radnych i burmistrzów Warszawy, poprzedzającą IV Marsz o JOW pod hasłem: „Najwięcej demokracji w jednomandatowej ordynacji”.
    2. Dnia 11.10 2008 r. Fundacja była współorganizatorem IV Marszu na rzecz JOW, który miał miejsce w Warszawie na trasie Kolumna Zygmunta – Sejm. Nasi wolontariusze brali czynny udział zarówno w przygotowaniach, organizacji jak i samym marszu. Przeznaczyliśmy na ten cel sumę 7180,17 zł.
    3. Członkowie organów Fundacji w okresie sprawozdawczym wzięli czynny udział w konferencji „Stop korupcji” w Łodzi (26.05.) oraz w Tygodniu Obywatelskim w Warszawie ( wrzesień 2008).
    4. Fundacja prowadzi stronę internetową, aby propagować cele działalności Fundacji oraz informować o jej aktualnych przedsięwzięciach.
  1. Zgodnie z §12 Statutu Fundacji:

„Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”.

  4. W okresie sprawozdawczym podjęto jedną uchwałę o powołaniu Zarządu Fundacji.
  5. Uzyskany przychód:
środki bilansowe z 2007 r 6439,31zł
darowizny osób fizycznych na konto Fundacji 0,00zł
darowizny od osób prawnych na konto Fundacji 0,00zł
środki pochodzące z budżetu państwa (odpis 1% podatku) 6668,11zł
Razem: 13161,42zł

 

   6. Poniesione koszty na:.

 

realizację celów statutowych 9336,67zł
administrację 428,55zł
działalność gospodarczą 0,00zł
pozostałe koszty 93,00zł
Razem: 9765,22zł
liczba osób zatrudnionych w Fundacji 0
kwota wynagrodzeń 0,00zł
wysokość rocznego wynagrodzenia członkom organów Fundacji 0,00zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0,00zł
udzielone przez Fundację pożyczki 0,00zł
kwoty ulokowane w Raiffeisen Bank 3396,20zł
wartość nabytych obligacji oraz udziałów i akcji 0,00zł
nabyte nieruchomości 0,00zł
nabyte pozostałe środki trwałe 0,00zł
wartości aktywów i zobowiązań fundacji 0,00zł
  W 2008 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
  9.
  Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe.
  (Ad. § 3)
  W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Zarząd:

 

Mariusz Wis Wojciech Kucharski Andrzej Ruszczyński

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Krzysztof Jankowski