Sprawozdanie z działalności fundacji za 2005 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 roku przedstawia się ramowe sprawozdanie z działalności Fundacji w układzie określonym w § 2 i § 3 w/w rozporządzenia: (Ad. § 2)

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji-Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

    • siedziba: Warszawa
    • adres: 01-019 Warszawa ul. Nowolipki 14
    • data wpisu w KRS: 31.05.2004 r. Numer KRS 0000208835
    • statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 015740633
    • Zarząd Fundacji:
     1. Mariusz Wis – Prezes Zarządu
     2. Wojciech Kucharski – Członek Zarządu
     3. Andrzej Ruszczyński – Członek Zarządu
    • celami fundacji jest następująca sfera zadań publicznych obejmujących:
     1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
     2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
     3. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju demokracji;
     4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
     5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
     6. działalność charytatywna.

Generalną zasadą realizacji celów statutowych w 2005 roku były nieodpłatne działania wszystkich członków organów Fundacji w formie kontaktów bezpośrednich z potencjalnymi darczyńcami mające na celu pozyskiwanie niezbędnych funduszy finansowych. Prowadzono szeroko zakrojoną akcję marketingową polegającą na objaśnianiu w różnych środowiskach celów Fundacji i zachęcaniu do wzięcia udziału w jej programach.

    • Fundacja założyła stronę internetową, aby propagować idee przyświecające celom Fundacji oraz informować o jej aktualnych przedsięwzięciach.
    • Fundacja, zgodnie ze Statutem (§10 pkt. d) oraz Uchwałą Zarządu Fundacji Nr 1/2005, wykonała akcję propagującą ideę JOW oraz informującą o możliwości dokonywania odpisów od podatku w wysokości 1% na rzecz Fundacji przez zamieszczenie 6 ogłoszeń w Rzeczpospolitej. Skorzystano z 90% upustu cenowego, jakiego dziennik udzielił naszej Fundacji.
    • Fundacja, zgodnie ze statutem (§10 pkt. c) oraz uchwałą nr 2/2005 dofinansowała nagranie i montaż przebiegu konferencji I Forum Nowego Pokolenia, na którym propagowana była idea jednomandatowych okręgów wyborczych.
    • Członkowie organów Fundacji w okresie sprawozdawczym wzięli czynny udział w następujących konferencjach, debatach, zjazdach, których temat był zgodny z celami statutowymi Fundacji: Konin -15.04.2005r.; Poznań – 7.07.2005 r.; Wrocław 5.11.2005 r.; Kraków 19.11.2005 r.; Kielce 17.12.2005 r.
    • Fundacja, zgodnie ze statutem (§10 pkt. c) oraz uchwałą nr 3/2005 sfinansowała organizację ogólnopolskiego „II Marszu na Warszawę”, który odbył się w Warszawie dnia 3. czerwca 2005 r.. Wzięło w nim udział ponad 1000 działaczy Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, którzy zjechali się z całej Polski do Warszawy, aby manifestować na rzecz JOW w legalnym wiecu – przemarszu na trasie od Kolumny Zygmunta, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, ul. Wiejską pod Sejm RP, gdzie odbył się wiec, na którym domagano się ustanowienia przez posłów RP ordynacji wyborczej z JOW.
    • Fundacja w dniu 22.czerwca zorganizowała wspólnie ze stowarzyszeniem „Szlaban” legalną pikietę pod gmachem telewizji publicznej na ul. Woronicza w Warszawie, protestując przeciwko pominięciu przez TVP w swoich relacjach, manifestacji 3 czerwca w Warszawie.
    • Fundacja, wspólnie z warszawskim oddziałem Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW zorganizowała I Seminarium Parlamentarne lobbujące posłów i senatorów RP na rzecz ustanowienia JOW. Więcej na stroniewww.madison.org.pl

Zgodnie z §12 Statutu Fundacji:

 

    „Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej”.

Odpisy uchwał (3 uchwały) Zarządu Fundacji, stanowią załącznik do sprawozdania.

Uzyskany przychód:

środki bilansowe z 2004 r 1628,00z
darowizny osób fizycznych na konto Fundacji 2291,94zł
darowizny od osób prawnych na konto Fundacji 1000,00zł
środki pochodzące z budżetu państwa (odpis 1% podatku) 5199,94zł

 

 

 

 

 

 

 

Poniesione koszty na:

realizację celów statutowych 6563,43zł
administrację 567,74z
działalność gospodarczą 0,00zł
pozostałe koszty 862,91zł
Razem: 7994,08zł

 

liczba osób zatrudnionych w Fundacji 0,00zł
kwota wynagrodzeń 0,00zł
wysokość rocznego wynagrodzenia członkom organów Fundacji 0,00zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0,00zł
udzielone przez Fundację pożyczki 0,00zł
kwoty ulokowane w Raiffeisen Bank 2125,80zł
wartość nabytych obligacji oraz udziałów i akcji 0,00zł
nabyte nieruchomości 0,00zł
nabyte pozostałe środki trwałe 0,00zł
wartości aktywów i zobowiązań fundacji 0,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2005 roku Fundacja nie wykonywała działalności zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe. Nie składano deklaracji podatkowych.

 

   (Ad. § 3)

 

   W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

 

   Zarząd:

 

Mariusz Wis Wojciech Kucharski Andrzej Ruszczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Krzysztof Jankowski